Index

 

                           Nauczanie o wierce

                       

                            By Vagn Rasmussen

                            Original titel „Lesson on Faith” translated by Alexandra Adamczhewska

 

 

                                                                                      Updated oct 2008

 

 

Nauczanie o wierze

 

 

Wiara ma ścisły związek z modlitwą. Wiara jest werbalnie wyrażana w modlitwie. Wiara wyraża szacunek do Boga. Odpowiedź na modlitwę jest uzależniona od wiary.

 

1. Wiara i Słowo Boże.

Cała nasza wiara w naszych prośbach modlitewnych powinna bazować na obietnicach danych w Bożym Słowie (ktoś kiedyś powiedział, że w Biblii jest ponad 3000 obietnic). Wszystkie te obietnice obejmują każdy aspekt ludzkiego życia.

Rzym. 10,17: "Wiara tedy jest ze słuchania".

Mat. 17,20 - wiara jak ziarnko gorczycy - wiara rosnąca.

Iz. 55,10-11: "Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba (...) tak jest z moim słowem, które (...) wykonuje moją wolę".

Oz. 6,6: "Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń".

 

2. Wiara i posłuszeństwo.

Rzym. 16,26: "(...) według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary".

Rzym. 1,5: "(...) abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody".

Mat. 17,24-27 - O rybie i złotej monecie. Piotr był tu posłuszny pomimo swojego profesjonalizmu w łowieniu za pomocą sieci.

J. 21,6.11: "(...) zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi a znajdziecie". w.11: "Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy: a chociaż tyle ich było, nie podarła się sieć".

Piotr znów był posłuszny słowom Pana, zarzucił sieć po niewłaściwej stronie łodzi i w czasie dnia - był to bardzo nietypowy sposób połowu na jeziorze Galilejskim. Piotr otrzymał swoją nagrodę.

 

3. Wiara i skrucha.

2 Kron. 7,14: " I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię".

 

4. Wiara i przypominanie Bogu o jego własnych obietnicach zawartych w Słowie.

1 Król. 8,25: "Teraz więc, Panie, Boże Izraela, dotrzymaj twojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego co mu obiecałeś, mówiąc (...)".

Rzym. 4,20: "I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu".

2 Kor 1,20: "Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej".

 

5. Wiara i owoce Ducha.

Gal. 5,22-23: "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność (w oryginale greckim słowo pistis oznacza WIARA), łagodność, wstrzemięźliwość".

Proces napełniania się Duchem Pana to także proces wytwarzania owoców Ducha. Zatem kiedy jesteśmy napełniani Duchem wiara wzrasta wraz z wszystkimi innymi owocami Ducha.

Jednym z sekretów życia wypełnionego postem jest to, że post podnosi wiarę, ponieważ przez "poddawanie ciała" post powoduje, że jesteśmy coraz bardziej napełniani Duchem Świętym, a nasza wiara w okresie postu ogromnie wzrasta.

 

6. Wiara kontra widzialne dowody.

Hebr. 11,1: "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy".

Bóg stworzył wszechświat słowami wiary, został on stworzony przez słowa wiary. Czasem  jesteśmy nauczani, że Bóg stworzył wszystko z niczego, przez samo wypowiedzenie swojego Słowa. To nie jest prawda. Wiara to niewidzialna substancja, która przez wiarę jest przekształcana w rzeczy widzialne.

Hebr. 11,3: "Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk" (ale z niewidzialnej substancji).

 

7. Wiara i zwycięstwo.

Hebr. 11,33-34: "Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska".

 

8. Wiara i oczyszczenie serca.

Dz. 15,9: "I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca."

 

9. Wiara i dary Ducha.

1 Kor 12,8-10: "Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków."

Są różne rodzaje wiary: wiara zbawiająca, wiara jako owoc Ducha Świętego, ten rodzaj wiary wspomniany tutaj, w rozdz. 12 Listu do Koryntian to wiara jako dar Ducha, porcja wiary dana, żeby wyposażyć wierzącego do jego służby.

Jest też wiara (jako owoc Ducha), którą posługujemy się we wszystkich dziewięciu darach Ducha.

Jest jeszcze wiara naturalna, która nie pochodzi z Ducha Bożego. To taki rodzaj wiary, który mamy, kiedy wierzymy w np. zapiski historyczne, lub którą ma rolnik wierzący, że po zasianiu ziarna ono wykiełkuje i w przyszłości da plon.

 

10. Wiara działa przez miłość.

Gal 5,6: "Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w miłości.

1 Kor. 13,2: "(...) i choćbym miał pełnię wiary (...), a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże".

 

11. Wiara i duchowe zasady Boże.

Musimy spełnić wymagania, jakie Bóg powiązał z posługiwaniem się wiarą!

Mk. 11,25 - po pierwsze przebaczenie: "A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia".

Dodatkowo, jeśli mamy w sercu grzech, wiara nie będzie działała. Wiedzieli to nawet faryzeusze.

J. 9,31: "Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje".

 

12. Wiara i publiczne, słowne wyznanie.

Mk. 11,23: "Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się".

Rzym. 10,9-10: "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu".

 

13. Wiara może rosnąć.

2 Tes. 1,3: "Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich".

Wiara, tak jak ziarnko gorczycy, może urosnąć i stać się wielkim drzewem. Drzewo gorczycy może mieć nawet 4-5 metrów wysokości.

 

14. Wiara i zbawienie.

Ef. 2,8: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar".

 

15. Wiara jest dana każdemu narodzonemu na nowo chrześcijaninowi. Każdy chrześcijanin ma jakiś poziom wiary.

Rzym. 12,3: "(...) lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił".

 

16. Wiara i modlitwa we łzach może zmienić i zmienia Boży plan.

2 Król. 20,1-11 Hiskiasz był śmiertelnie chory, odwrócił się twarzą do ściany, płakał i modlił się. Bóg zmienił swoje proroctwo i przeznaczenie króla, ze względu na jego modlitwę. Do jego życia zostało dodanych 15 lat.

 

17. Wiara i próba.

1 P. 1,7: "Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus".

 

18. Wiara i zasługi, uczynki.

Jk. 2,17: "Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie".

Wiara zatem jest AKTYWNA.

 

19. Wiara i podobanie się Bogu.

Hebr. 11,6: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu".

 

20. Wiara i sprawiedliwość.

Hab. 2,4: "sprawiedliwy z wiary żyć będzie".

 

21. Wiara i modlitwa.

Mat. 21,22: "I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie".

Wiara jest zdecydowanie najważniejszym składnikiem modlitwy.

 

22. Wiara i post.

Wiara niebywale wzrasta podczas postu, a nawet w okresie po poście. Wiara z poszczenia ma dużo więcej mocy nad złymi duchami, zwłaszcza po wydłużonym okresie postu.

Mat. 17,15-21 - o chłopcu epileptyku - w. 20: "dla niedowiarstwa waszego (...)", w.21: "Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post".

 

23. Wiara i zgodność w Duchu.

Mat. 18,19: "jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie".

Możemy dodać naszą wiarę do wiary innej osoby i mieć przez to lepsze rezultaty modlitwy. Wiara będzie rosła. Zgodzić się w Duchu nie znaczy zgodzić się na wyłącznie umysłowym lub intelektualnym poziomie, ale zgodzić się NA POZIOMIE DUCHA.

 

24. Wiara jest tarczą.

Ef. 6,16: "A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego".

Wiara to skuteczne narzędzie obrony.

 

25. Wiara to zarówno pewność, jak i dowód, przeświadczenie.

Hebr. 11,1: "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy."

Bóg nie stworzył świata z niczego, ale stworzył rzeczy widzialne z niewidzialnych, lub przemienił niewidzialne w widzialne.

 

26. Wiara i modlitwa.

Wiara i modlitwa są nierozłączne. Słownym wyrażaniem wiary jest modlitwa. Możemy prosić Jezusa o więcej wiary. Jego uczniowie tak robili.

Łuk. 17,5: "I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary".

 

27. Wiara i wola Boga.

Jest dużo łatwiej mieć wiarę jeśli modlisz się zgodnie z wolą Boga!

1J. 5,14: "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas."

 

Czym wiara nie jest:

 

1. Wiara to nie nadzieja.

Niejasna nadzieja na coś, kiedyś w przyszłości to nie jest wiara. Wiara wie, że coś jest - teraz. Wiara to przeświadczenie w sercu, że to, o co prosiliśmy już jest.

Mk. 11,24: "Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam".

 

2. Wiara to nie uczucie.

Ale to pokój w twoim sercu, to odpoczynek, zaufanie i poleganie na obietnicach Boga. Wiara to absolutna ufność w to, że Słowo Boże jest wieczne, kompletne, niezawodne i absolutnie prawdziwe. Silne uczucie nigdy nie zbuduje silnej wiary. Uczucia znikną szybko, a wiara musi stać jak skała, a ta skałą jest ufność w Boże obietnice zawarte w jego Słowie.

 

3. Wiara to nie inteligencja, zrozumienie. Nie pochodzi ona z umysłu, ale z serca.

Wiara to sprawa serca, ponieważ Duch mieszka w centrum świątyni, jaką jest człowiek - w jego sercu.

1Kor. 3,16: "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?".

Wierzymy naszym Duchem, naszym sercem, a nie naszym zrozumieniem.

Mk. 11,23: "(...) a nie wątpiłby w sercu swoim".

Kiedy przychodzi do otrzymywania od Boga tego, co niemożliwe, nasza inteligencja nas zawiedzie, będzie potężną przeszkodą dla wiary.

 

4. Przeciwieństwem wiary jest strach.

Strach, to wiara w słowa diabła bardziej niż w słowo Boga. Diabeł przyjdzie do naszych myśli przynosząc strach, próbując zabrać nam wiarę z serca. Jezus zawsze powtarzał: nie bójcie się. Strach nie pochodzi od Boga. Strach zawiera w sobie karę. Doskonała miłość usuwa strach. 1J. 4,18.

 

5. Przeciwieństwem wiary jest niewiara.

Niewiara to nie wierzenie Bogu i temu, co mówi on w swoim Słowie, a więc czynienie z Boga kłamcy. To dlatego niewiara jest tak okropnym i niebezpiecznym grzechem.

1J 5,10: "Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą". (w greckim oryginale: kto nie wierzy Bogu)

 

6. Wiara to nie błaganie.

Modlitwa z wiarą to nie modlitwa przez błaganie, ale silne, stabilne przekonanie, że Bóg już wysłuchał konkretnej prośby zgodnej z jego obietnicami zawartymi w Słowie.

 

7. Wiara to nie siła umysłu.

To siła duchowa. Wiara to nieodłączna część Ducha Świętego. Jeśli masz Ducha Świętego, masz też wiarę. Im więcej owoców Ducha jest w twoim życiu, tym więcej masz wiary.

 

* Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii Brytyjskiej.